امیدان منظومه گسترش اطلاعات

خانه تماس با ما
امگا رویای شما را تجسم می بخشد
مشتری مداری ، فناوریهای روز دنیا ، خدمات گسترده پس از فروش

شبيه ساز نرم افزاري

سيستم شبيه سازي نرم افزاري به مجموعه اي از يك يا چندين سيستم نرم افزاري اطلاق مي گردد كه در كنار يكديگر قرار گرفته و هر يك بخشي از واقعيت هاي سيستم مورد نظر ما را بر اساس مدل­هاي رياضي موجود از آنها، شبيه سازي مي نمايند. اين سيستم ها با توجه به پيچيدگي هاي ذاتي خود داراي معماري هاي متعدد و متفاوتي مي باشند ولي يكي از روش هاي مرسوم پياده سازي اين سيستم ها ، پياده سازي به شكل يك سيستم چند عاملي با فراهم نمودن شرايط برهم كنش هاي داخلي و خارجي است.
شركت امگا با الگوگيري از موفق­ترين سيستم هاي مطرح بين المللي در اين حوزه اقدام به بومي نمودن اين روش ها و بكارگيري آنها در راستاي پاسخگويي به نيازهاي موجود كشور نموده است.
تجربيات و پروژه هاي گذشته در فصول آتي به طور كامل تشريح خواهد شد اما به طور كلي در اين تجربيات اقدام به طراحي و پياده سازي يك بستر شبيه سازي چند عاملي شده است. به اين معني كه كل عامل هاي موجود در سيستم واقعي كه قصد شبيه سازي آن را داريم، بررسي شده و همه موجوديت هاي مستقل به صورت عامل هاي نرم افزاري پياده سازي مي شوند.
طبيعي است كه در يك بستر شبيه سازي مهمترين بخش، شبيه سازي كنش هاي داخلي عامل ها در كنار واكنش هاي محيطي است. به عنوان مثال در پلت فرمي كه در همين بخش از فعاليت هاي شركت به منظور شبيه سازي پرواز طراحي و پياده سازي شده است، علاوه بر دخيل نمودن پارامترهايي از مدل كه مربوط به ساختار فيزيكي آن مي باشد و همچنين مكانيسم هاي كنترلي داخلي، اثرات محيطي بر روي پرنده، نيروهاي وارد بر آن و وضعيت تعادلي آن نيز تحليل مي گردد. سيستم مي تواند پارامترهاي سيستم كنترل را نيز تحليل نموده يا در صورت نياز بهينه نمايد.برخي از پروژه هاي شركت كه در اين حوزه جاي مي گيرند عبارتند از:
1- پلت فرم نرم افزاري شبيه سازي پرواز (در پايان مرحله تحقيق و توسعه)
2- شبيه سازي سيستم هاي امداد و نجات (پروژه پژوهشي)
3- شبيه سازي سيستم هاي پدافندي (پروژه كاربردي)
4- شبيه سازي سيستم هاي اجتماعي اقتصادي (پروژه كاربردي)
5- شبيه سازي سيستمي بازارهاي مالي و مديريت ريسك (پروژه كاربردي)